Česká inspekce životního prostředí si posvítila na použití odpadů při opravě dálnice

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vyšetřila podnět firmy Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) ze dne 25. 1. 2012 ve věci podezření na závažné poškození přírody a krajiny, závažné znečištění podzemních vod a nedovolené nakládání s odpady při stavbě dálnice D47 v úseku od 146,600 km do 153,054 km, kterého se mohla dopustit společnost EUROVIA.

Inspekce provedla v dané věci šetření u všech zainteresovaných subjektů, které byly účastny na dodávkách materiálů využitých v rámci dotčeného úseku stavby dálnice D47. Podnět upozorňuje na skutečnost, že certifikáty Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s. p. na dodávané stavební materiály byly v květnu a červnu roku 2004 zrušeny. Podatel podezřívá zhotovitele z použití necertifikovaných materiálů přesto, že vystavoval prohlášení o shodě. Dle stanoviska České obchodní inspekce není použitý materiál stanoveným stavebním výrobkem, ale ani odpadem.

ČIŽP se účastnila 14. a 15. 4. 2012 provádění kopaných sond na úseku D47. Vizuálně nebylo zjištěno, že by se v podloží dálnice nacházely souvislé vrstvy navezených materiálů, vykazujících charakter odpadu – ať už stavebního, demoličního, odpadních pneumatik či jiných druhů odpadů.

Na základě výše uvedených šetření a stanoviska ČOI tedy ČIŽP konstatuje:

1. V povolení stavby se uvádí, že předmětné objekty stavby budou provedeny podle příslušné části projektové dokumentace. Případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem. Stavební dozor bude vykonávat ŘSD ČR, a to vlastní Technickou dozorčí správou Ostrava (TSD). Inspekce dle ustanovení § 76 zákona č. 185/20001 Sb., o odpadech, není příslušná posuzovat změny použitých stavebních materiálů.

2. Z předložených bilancí vyplynulo, že na stavbu dálnice D47 v daném úseku bylo dodáno cca 2 000 000 t materiálů, přičemž cca 800 000 t pocházelo z haldy Hrabová a cca 1 200 000 t ze Studeného odvalu. Dle platné legislativy se jednalo o stavební výrobky, nikoli o odpady. ČIŽP konstatuje, že dodržování stavebních postupů, kvalita odvedených prací a stavebního materiálu je v kompetenci jak zhotovitele prací, tak následně při převzetí stavby stavebního dozoru TSD a v neposlední řadě speciálního stavebního úřadu, odboru pozemních komunikací MD ČR.

3. ČIŽP nezjistila skutečnosti, na jejichž základě by bylo možno identifikovat znečištění podzemních vod. Z výsledků laboratorních rozborů materiálů použitých na dálnici (analýzy sušin, vodných výluhů), jakož i z analýz vzorků odebraných z podloží haldy Hrabová (analýzy sušin a vodných výluhů vrtných jader, analýzy zastižených podzemních vod) plyne, že zjištěné ukazatele jsou relativně nízké. Konstrukce stavby dálnice rovněž minimalizuje množství průsakových vod. Z projektové dokumentace stavby dálnice ČIŽP nezjistila, že by inkriminované materiály byly použity v niveletách, ve kterých by se vykytovala podzemní voda.

ČIŽP konstatuje, že v rámci dané stavby při využívání strusek z odvalu Hrabová a studeného odvalu Nové Huti nebylo prokázáno nedovolené nakládání s odpady. I v případě, že by se kontrolou ze strany ČIŽP zjistilo nezákonné nakládání s odpady, je další neopomenutelnou skutečností, že zákon o odpadech umožňuje postihovat porušení zákona pouze tři roky od okamžiku, kdy k tomuto porušení došlo.